020 - 636 0500 info@depworks.nl

DEP WORKS winnaar FD Gazellen Award 2023


Vrijdag 01 december 2023 – afgelopen donderdag, 23 november jl. bekroonde het FD in Theater Amsterdam de Gazellen van 2023. Het was de twintigste keer dat de prijzen voor de snelst groeiende bedrijven zijn uitgereikt. DEP WORKS werd hierbij ook bekroond tot een van de FD Gazellen 2023. Een mooie prijs en een mooie beloning voor het hele team!


DEP WORKS behoort daarmee alweer tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Elk jaar reikt het Financieel Dagblad deze awards uit aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Eerder mocht DEP WORKS deze prestigieuze ondernemersprijs wegens sterke groei van de onderneming al zes keer in ontvangst nemen. De groei van FD Gazellen wordt afgemeten aan de netto-omzet.

 

Deze groei dient over de voorgaande drie jaren onafgebroken en minimaal twintig procent te zijn geweest. Daarnaast mag geen van deze drie jaren verliesgevend zijn geweest voor de onderneming, en moet de omzet van het basisjaar betrekking hebben op een volledig boekjaar van twaalf maanden.


#FD #FDGazellen #GazellenAwards #FDGazellenAwards

Algemene voorwaarden

 

General Terms and
Conditions (ENG)

Artikel 1 Algemeen 

1.1
DEP WORKS, handelend onder de naam DEP WORKS B.V., is een dienstverlener op het gebied van arbeidsbemiddeling van vast en flexibel personeel. DEP WORKS biedt diensten aan als werving & selectie van vast personeel en flexibele diensten als uitzenden, detacheren en interim trajecten. 

1.2
DEP WORKS is gevestigd aan de Hullenbergweg 413 – unit 6.10, Gebouw “Het Warenhuis”, 1101 CS te Amsterdam. 

Artikel 2 Definities 

2.1
Een kandidaat is een door DEP WORKS geselecteerde persoon welke bij een werving & selectieopdracht wordt aangeboden bij een opdrachtgever, of een medewerker van DEP WORKS die voor een flexibele opdracht in wordt gezet als medewerker bij een opdrachtgever teneinde onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten. 

2.2
Een Interim kandidaat is iedere natuurlijke of rechtspersoon die door DEP WORKS wordt voorgedragen om een bepaald project uit te [doen] voeren binnen de onderneming van een derde, c.q. iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van DEP WORKS zo een project uitvoert of doet uitvoeren. 

2.3
Een opdrachtgever is een rechtspersoon voor wie DEP WORKS zich inspant om een kandidaat te werven en te selecteren voor een vaste positie, of onder wiens leiding en toezicht een medewerker van DEP WORKS tijdelijk en flexibel ingezet wordt. 

2.4
Een werving & selectie opdracht [vast] is een opdracht waarbij DEP WORKS een kandidaat werft en selecteert en mondeling of schriftelijk bij een opdrachtgever introduceert ten behoeve van een vaste aanstelling bij deze opdrachtgever. Van een succesvolle vervulling van zo een opdracht is sprake indien en wanneer een door DEP WORKS bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat bij deze opdrachtgever in dienst treedt. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door DEP WORKS aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen zes maanden na die introductie in dienst treedt bij de opdrachtgever. 

2.5
Een uitzend-, detachering- of interim opdracht [flexibel] is een opdracht waarbij DEP WORKS een kandidaat flexibel inzet bij een opdrachtgever in het kader van een opdracht. 

Artikel 3 Toepasselijkheid 

3.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen DEP WORKS en opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien. 

3.2
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van DEP WORKS schriftelijk zijn bevestigd. 

3.3
De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever mochten worden gebruikt, of waarnaar door de opdrachtgever mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 4 Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten 

4.1
Alle offertes en kostenopgaven van DEP WORKS zijn geheel vrijblijvend. 

4.2
Een opdracht tussen DEP WORKS en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat DEP WORKS de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de besproken opdracht.

Artikel 5 Aansprakelijkheid [vast] 

5.1
DEP WORKS is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven, te selecteren en voor te stellen aan haar opdrachtgever. 

5.2
Bij een werving & selectieopdracht is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de beslissing om met een door DEP WORKS geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden. 

5.3
Bij een werving & selectie opdracht dient de opdrachtgever zichzelf van de geschiktheid van de kandidaat te overtuigen alvorens een door DEP WORKS geïntroduceerde kandidaat in dienst te nemen. 

5.4
Bij een werving & selectie opdracht aanvaardt DEP WORKS op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door DEP WORKS is aangedragen. 

5.5
Bij een werving & selectieopdracht is DEP WORKS uit al haar verplichting ontslagen nadat een kandidaat een aanbod heeft geaccepteerd. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid [flexibel] 

6.1
De opdrachtgever verstrekt DEP WORKS voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, de functie-eisen, de werktijden, de arbeidsduur, de werkzaamheden, de arbeidsplaats en de arbeidsomstandigheden. 

6.2
De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd en de overeengekomen duur wordt omschreven in de opdrachtbevestiging. 

6.3
DEP WORKS is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. 

6.4
DEP WORKS is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan de opdrachtgever, aan derden dan wel aan de kandidaat zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de kandidaat. 

6.5
DEP WORKS is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een kandidaat is aangegaan met of die voor hem is aangegaan jegens de opdrachtgever of een derde, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde. 

6.6
De opdrachtgever die enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan DEP WORKS van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten [inclusief de kosten van rechtsbijstand], zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient DEP WORKS zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat DEP WORKS eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. 

Artikel 7 Leiding en toezicht [flexibel] 

7.1
De werkzaamheden vinden plaats onder algehele verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de kandidaat bij de uitoefening van de leiding gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe deze ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 

7.2
Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van DEP WORKS niet toegestaan de kandidaat op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’. Dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. DEP WORKS – Algemene Voorwaarden  

Artikel 8 Arbeidsomstandigheden [flexibel] 

8.1
De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de kandidaat en DEP WORKS verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 

Artikel 9 Honoraria 

9.1
Opdrachtgever is voor de door DEP WORKS te verrichtten werkzaamheden een vergoeding in de vorm van een honorarium bij een werving & selectie opdracht of een uurtarief bij uitzend, detachering en interim opdrachten verschuldigd, zoals omschreven in de opdrachtbevestiging. 

9.2
Bij een werving & selectie opdracht wordt onder het begrip “bruto all-in” jaarsalaris, het bruto jaarsalaris op basis van 40 uur inclusief 8% vakantiegeld en een eventuele 13e maand verstaan. 

9.3
Bij een uitzend-, detachering- of interim opdracht wordt onder het uurtarief het door de opdrachtgever ter zake van de inzet van de kandidaat aan DEP WORKS verschuldigde tarief per gewerkt uur exclusief reiskostenvergoeding en exclusief BTW verstaan. 

Artikel 10 Facturering en betaling 

10.1
Bij een werving & selectie opdracht wordt het honorarium aan de opdrachtgever gefactureerd na ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de door DEP WORKS geselecteerde kandidaat. 

10.2
Bij een uitzend, detachering of interim opdracht wordt een uurtarief aan de opdrachtgever gefactureerd vermenigvuldigd met het daadwerkelijk aantal door de kandidaat gewerkte uren tijdens deze opdracht. 

10.3
De opdrachtgever is, bij een uitzend, detachering of interim opdracht gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de urenstaten vermelde gegevens van de kandidaat correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de kandidaat, het aantal gewerkte uren, overuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het tarief is verschuldigd, eventuele toeslagen en werkelijk gemaakte onkosten. 

10.4
Bij een uitzend, detachering of interim opdracht geschiet de tijdverantwoording, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenstaten. De opdrachtgever staat in voor de tekeningbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering. 

10.5
Alle betalingen dienen te geschieden op een door DEP WORKS aan te wijzen rekening. 

10.6
De betalingstermijn van de door DEP WORKS verzonden facturen bedraagt 31 dagen na factuurdatum. 

10.7
Bij gebreke van de volledige betaling binnen de gestelde termijn van 31 dagen is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereiste is.

10.8
Indien een factuur niet binnen deze periode van 21 dagen is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en rente verschuldigd. Deze rente bedraagt twee procent van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan DEP WORKS de werkelijke [buiten]gerechtelijke] incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan. 

10.9
Uitsluitend betalingen aan DEP WORKS werken bevrijdend. Betaling aan een kandidaat is onverbindend en kan nimmer grond opleveren voor schulddeling of schuldvergelijking. 

Artikel 11 Duur en beëindiging 

11.1
Een flexibele uitzend, detachering of interim opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de opdracht, behoudens het hierna voor opzegging bepaalde. Verlenging van de opdracht is mogelijk, in welk geval de opdracht wordt voortgezet onder de voorwaarden, zoals vastgelegd in de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald. 

11.2
In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, kan DEP WORKS een opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht of indien de flexibel door DEP WORKS bij de opdrachtgever ingezette kandidaat overlijdt. 

11.3.
Ingeval van opzegging van de opdracht door DEP WORKS, zal DEP WORKS jegens de opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 

Artikel 12 Opschorting [flexibel] 

12.1
De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de kandidaat tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. 

12.2
Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de kandidaat of de kandidaat niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan DEP WORKS het tarief te voldoen over het laatstelijk of gebruikelijke aantal uren. 

Artikel 13 Verhindering en uitdiensttreding [flexibel] 

13.1
Ingeval van verhindering, ziekte of ongeval van de uitzendkracht, gedetacheerde, zelfstandige (zzp) of interim kandidaat zal de opdrachtgever DEP WORKS hiervan terstond in kennis stellen teneinde DEP WORKS in staat te stellen passende maatregelen te treffen. 

13.2
Ingeval de uitzend, gedetacheerde, zelfstandige (zzp) of interim kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever DEP WORKS hiervan terstond telefonisch in kennis stellen en dit vervolgens binnen één dag schriftelijk bevestigen. De opdrachtgever zal in geen geval de betalingen voor de uitzend-, detacherings- of interim kandidaat aan DEP WORKS staken. DEP WORKS – Algemene Voorwaarden 

13.3
DEP WORKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang dan ook die de opdrachtgever lijdt wegens verhindering, ziekte of ongeval van de uitzendkracht, gedetacheerde, zelfstandige (zzp) of interim kandidaat. 

13.4
Indien de uitzendkracht, gedetacheerde, zelfstandige (zzp) of interim kandidaat bij zijn/haar werkgever uit dienst treedt, heeft DEP WORKS een inspanningsverplichting om voor de contractperiode binnen een redelijke termijn een gelijkwaardige kandidaat voor te dragen ter vervanging. 

Artikel 14 Geheimhouding 

14.1
Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door DEP WORKS voorgestelde kandidaat zonder schriftelijke toestemming van DEP WORKS aan een derde bekend te maken. 

14.2
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een kandidaat of van DEP WORKS is het niet toegestaan referenties van een kandidaten na te trekken. 

14.3
Bij een overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan DEP WORKS een direct opeisbare schadevergoeding per overtreding verschuldigd van € 5.000,- exclusief BTW. 

Artikel 15 Overname [flexibel] 

15.1
Bij uitzenden, detacheren, tussenkomst (zzp) of interim opdrachten is het zonder schriftelijke toestemming van de directie van DEP WORKS de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een door DEP WORKS ingezette kandidaat over te nemen [d.w.z. buiten DEP WORKS om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten]. 

15.2
De opdrachtgever die overgaat tot overname zoals in het vorige lid bedoelde, is aan DEP WORKS per overtreding een schade vergoeding verschuldigd van € 10.000,- exclusief BTW. 

15.3
Voorts is het een opdrachtgever of daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van de directie van DEP WORKS, met een kandidaat die in de laatste 6 maanden door DEP WORKS in het kader van een [beoogde] opdracht aan de opdrachtgever is voorgesteld, een arbeidsverhouding aan te gaan, d.w.z. buiten DEP WORKS om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten. 

15.4
De opdrachtgever die binnen de in het vorige lid bedoelde periode overgaat tot het aangaan van een arbeidsverhouding zoals in het vorige lid omschreven, is aan DEP WORKS een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van € 10.000,- exclusief BTW. 

Artikel 16 Dienstbetrekking kandidaat 

16.1
Het is kandidaat (uitzendkracht, gedetacheerde, zelfstandige (zzp) of interim kandidaat) niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DEP WORKS een dienstbetrekking met Opdrachtgever aan te gaan binnen een periode van zes maanden na de laatst gewerkte dag bij Opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie. Dat wil zeggen dat het de kandidaat er niet toe is gestaan om een dienstbetrekking met Opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie aan te gaan, of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden voor Opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie te verrichten. 

16.2
De Werknemer die een dienstbetrekking aangaat zoals hiermee bedoeld, is aan DEP WORKS per overtreding een schade vergoeding verschuldigd van € 10.000,-. DEP WORKS – Algemene Voorwaarden 

Artikel 17 Garantieregeling [vast] 

17.
1 Indien een door DEP WORKS bemiddelde kandidaat bij een werving & selectie opdracht binnen de wettelijke proeftijd niet meer bij de opdrachtgever in dienst is zal DEP WORKS, mits de opdrachtgever aan al haar verplichtingen aan DEP WORKS heeft voldaan eenmalig naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. 

17.2
Indien een door DEP WORKS in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf [al of niet via derden] heeft ingevuld, is DEP WORKS van haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten. 

Artikel 18 Rechtskeuze en geschillen 

18.1
De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van DEP WORKS worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. 

Artikel 19 Slotbepaling en depot 

19.1
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

19.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn per januari 2017 opgenomen in depot bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Certificeringen (ABU, SNA, NEN, KvK)

Lid van de ABU

DEP WORKS is lid van de ABU. Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU ondergaan regelmatig een audit uitgevoerd door onafhankelijke instanties. Gekeken wordt hierbij naar het correct toepassen van de inlenersbeloning en het afdragen van sociale premies en belastingen volgens de normen van de NEN 4400-1.

ABU Certificaat – 2024


NEN 4400-1

Er is één hoogwaardig en onafhankelijk betrouwbaarheidskeurmerk voor alle ondernemingen die arbeidskrachten ter beschikking stellen: Dé Norm van de Stichting Normering Arbeid: NEN 4400-1.

SNA certificaat & verklaring registratie april 2024


KvK Uittreksel & overige documenten

Voor overige documenten en certificaten waaronder G-rekening overeenkomst, sfU lidmaatschap en anderen kunt u contact opnemen met DEP WORKS via 020 – 636 0500 of via info@depworks.nl

KvK Uittreksel DEP WORKS B.V. – 29 april 2024

WKA Verklaring Betalingsgedrag

Hieronder vindt u de meest recente certificaten m.b.t. de WKA Verklaring Betalingsgedrag.
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@depworks.nl

2024 – 0419 – Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen – 19 april 2024

2024 – 0419 – Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid – 19 april 2024

2024 – 0104 – Verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen – 04 januari 2024

2024 – 0104 – Verklaring betalingsgedrag inlenersaansprakelijkheid – 04 januari 2024

VCU Veiligheidsbeheerssysteem


Focus op veiligheid. Wij selecteren en leveren personeel op basis van een veiligheidsbeheersysteem dat voldoet aan alle eisen die aan ons VCU-certificaat verbonden zijn. Hierop vinden met regelmaat toetsingen plaats, uitgevoerd in de vorm van een audit. Het VCU-certificeringssysteem is ondergebracht bij de onafhankelijke Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV). Net als het VCA-certificeringssysteem. Hoofdcriteria die in de VCU-checklist zijn vastgelegd, zijn (1.) veiligheids- en gezondheidsorganisatie en beleid, (2.) Selectie, gegevens- en documentenbeheer van de flexwerker en (3.) Voorlichting en instructie aan flexwerkers.

VCU Certificaat – oktober 2025

Inlenersbeloning

 Equal pay – Gelijke beloning voor vast en flex 

Er zijn maatregelen genomen om de positie van flexmedewerkers structureel te verbeteren. Eén daarvan is de Inlenersbeloning. DEP WORKS Recruitment valt, als lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) onder de cao voor uitzendkrachten die door de ABU is afgesloten met de vakbonden. Op grond van deze cao heeft de flexmedewerker vanaf de eerste dag bij een inlener recht op dezelfde beloning als de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. 

Beloningsmethodiek van inlener is leidend 

De inlenersbeloning bestaat uit zes componenten. Dit betekent dat niet de hele cao of arbeidsvoorwaardenregeling van de inlener ook voor de flexmedewerker geldt. Zo heeft de flexmedewerker geen recht op de verlofdagen, winstuitkering, winstdeling of eindejaarsuitkering zoals de werknemer in dienst van de inlener die ontvangt. 

Zes componenten 

Als bij de inlener een cao van toepassing is, zijn de zes componenten van de inlenersbeloning hieruit veelal te herleiden. Als er geen cao geldt, moet worden gekeken naar de arbeidsvoorwaarden zoals die bij de inlener gelden. Het kan ook zijn dat de inlener een eigen, betere arbeidsvoorwaardenregeling kent bovenop de cao. In dat geval is die arbeidsvoorwaardenregeling het uitgangspunt voor de inlenersbeloning. 

Inlener verantwoordelijk voor Informatievoorziening 

De juiste toepassing van de inlenersbeloning is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van DEP WORKS (de uitzendorganisatie) en de inlener. De inlener moet de juiste informatie aan de uitzendorganisatie verstrekken zodat de uitzendorganisatie de (hoogte van de) inlenersbeloning kan vaststellen. Wanneer de inlener de uitzendorganisatie niet de juiste of volledige informatie verstrekt, komen de gevolgen daarvan voor zijn rekening. Dit formulier is dan ook bedoeld om de inlenersbeloning samen met u vast te stellen.

Uit welke zes componenten bestaat de inlenersbeloning? 

1. Het geldende periodeloon in de schaal
Het loon van de flexmedewerker wordt vastgesteld door te kijken wat de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener verdient en hoe deze werknemer is ingeschaald. 

2. ADV in tijd of in geld
Wanneer voor de werknemer werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener een arbeidsduur verkorting regeling (ADV) geldt, dan heeft de flexmedewerker daar ook recht op. De van toepassing zijnde ADV kan worden gecompenseerd in tijd of in geld. DEP WORKS kiest bij voorkeur voor compensatie in geld bij het toepassen van de ADV. 

3. Toeslagen
De flexmedewerker heeft recht op dezelfde toeslagen als de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. Het gaat hier om toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en om ploegentoeslagen. 

4. Initiële loonsverhogingen
Wanneer de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener een initiële loonsverhoging krijgt, dan heeft de flexmedewerker daar ook recht op. Dit betreft loonsverhogingen die bijvoorbeeld worden toegekend om prijsstijgingen en indexaties te compenseren. De hoogte van de initiële loonsverhogingen en het tijdstip waarop deze worden uitgekeerd, worden door de opdrachtgever bepaald en zijn hetzelfde als voor de werknemer in dienst van de inlener. 

5. Kostenvergoedingen
Voor kostenvergoedingen geldt dat de flexmedewerker recht heeft op dezelfde vergoedingen als de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener, dit voor zover de uitzendorganisatie deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen. Het gaat hier om reiskosten, pensionkosten en andere kosten die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de functie. 

6. Periodieken
De flexmedewerker komt in aanmerking voor dezelfde periodieken als de werknemer die werkzaam is in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de inlener. Hoogte en tijdstip van deze salarisaanpassing worden door de inlener bepaald. Ze zijn hetzelfde als voor de werknemer die werkzaam is in dienst van de inlener.

Equal pay kan voor extra kosten zorgen 

De toepassing van de inlenersbeloning vanaf de eerste dag van de verblijfsduur van de flexmedewerker kan de inlener confronteren met extra kosten. Dit kan met name het geval zijn indien sprake is van loonschalen die hoger zijn dan die uit de cao voor uitzendkrachten of van ADV-regelingen die moeten worden toegekend. 

DEP WORKS brengt aan de hand van de individuele situatie van de flexmedewerker en de inlener vooraf de financiële gevolgen voor u in kaart. Zo wordt u, net als u van DEP WORKS in het verleden gewend bent, niet geconfronteerd met vervelende financiële verassingen achteraf. 

Download hier het document

“Wet gelijke beloning – Inlenersbeloning”

AVG

 

DEP WORKS Recruitment: Een goed privacy verhaal

Privacy is een grondrecht van ons allemaal. DEP WORKS zorgt ervoor dat zij een goed privacy verhaal heeft. Niet alleen omdat de wet dat van DEP WORKS vraagt, maar vooral omdat DEP WORKS vindt dat medewerkers en relaties deze bescherming van DEP WORKS altijd moeten krijgen.

DEP WORKS is verantwoordelijk voor correcte verwerking van persoonsgegevens. DEP WORKS gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens welke zij ontvangt van sollicitanten, medewerkers en flexkrachten (uitzenden, detacheren, interim en vast) zoals dit in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt voorgeschreven. DEP WORKS heeft een Verwerkingsregister AVG opgesteld. Een register van de verwerking van persoonsgegevens dat op ieder moment aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan worden verstrekt.

DEP WORKS legt afspraken die gemaakt worden tussen DEP WORKS en haar dienstverleners zoals accountant, host en producent van bijvoorbeeld software applicaties vast in Verwerkingsovereenkomsten. DEP WORKS zorgt er voor dat haar medewerkers de nieuwe regels kennen en brengt de procedures en processen binnen de organisatie doorlopend in lijn met de AVG.

De regels van de AVG hebben invloed op de procedures en processen bij DEP WORKS. Daarom leggen wij ook graag uit wat DEP WORKS en haar medewerkers wel en niet mogen delen over haar flexibel inzetbare medewerkers.

Welke informatie mag DEP WORKS Recruitment delen?

Aan opdrachtgevers mag DEP WORKS alleen persoons gegevens verstrekken wanneer daarvoor een grondslag bestaat volgens de Wet en de AVG.

Bij het voorstellen van een kandidaat zijn dit alleen persoonsgegevens die nodig zijn om te bepalen of de kandidaat bij de vacature past. Bijvoorbeeld de naam en bepaalde gegevens zoals werkervaring en behaalde diploma’s. Een pasfoto verstrekt DEP WORKS alleen wanneer de kandidaat deze aan DEP WORKS ter beschikking heeft gesteld en toestemming aan DEP WORKS heeft gegeven om deze te delen.

Bij een plaatsing ontvangt de opdrachtgever van DEP WORKS onder meer volledige contactgegevens van de kandidaat, inclusief telefoonnummer en e-mailadres. DEP WORKS mag geen kopie verstrekken van het identiteitsbewijs. Alleen bij plaatsing van een vreemdeling, zoals gedefinieerd in de Wet Arbeid Vreemdelingen (artikel 15), geeft DEP WORKS een kopie van het identiteitsbewijs en aanvullend benodigde informatie. In dat geval is de opdrachtgever namelijk wettelijk verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs in de administratie te bewaren.

Wanneer een door DEP WORKS tijdelijk ingezette medewerker ziek wordt, informeert DEP WORKS de opdrachtgever wanneer hij of zij weer kan beginnen en overleggen wij met de opdrachtgever over de vervanging. Gezondheidsgegevens zoals aandoeningen en de aard of oorzaak van het verzuim, mag DEP WORKS (op enkele uitzonderingen na) niet verwerken. Als er sprake is van een beperking waarmee in de werksituatie rekening moet worden gehouden, dan hoort de opdrachtgever dat wel van DEP WORKS.

Vragen over de AVG?
Neem dan gerust contact op met Marco de Pagter. Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen DEP WORKS.
Dit kan via marco@depworks.nl of via 020 – 636 0500 / 06 – 4323 0995.

StiPP pensioen

 

Pensioenregeling DEP WORKS

In deze brochure zetten wij informatie over de pensioenregeling die DEP WORKS Recruitment biedt kort, helder en duidelijk op een rijtje.
DEP WORKS is aangesloten bij de Algemene Bond voor Uitzendbureaus (ABU) en werkt daarom volgens de algemeen verbindend verklaarde ABU cao. In de ABU cao vind je alle vragen omtrent je rechten en plichten als uitzendkracht in de verschillende fasen. In de ABU cao wordt ook ruimschoots informatie gegeven over de pensioen regeling voor uitzendkrachten, genaamd Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). StiPP regelt de pensioenregeling voor de flexbranche.

Pensioenregeling bij StiPP

De pensioenregeling bij StiPP is een beschikbare premieregeling. Dat betekent dat je individueel een pensioenkapitaal opbouwt. Er wordt elke maand geld op jou pensioenrekening gestort. Dit geld wordt belegd. Het ingelegde geld en het beleggingsrendement vormen samen jou pensioenkapitaal. Als je met pensioen gaat kan je met het pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering kopen. De hoogte van jou pensioen is dus afhankelijk van hoeveel geld er wordt ingelegd, het behaalde beleggingsrendement en de kosten voor de aankoop van de pensioenuitkering.

Basis- en plusregeling

StiPP heeft twee pensioenregelingen: een Basis- en Plusregeling. Eerst bouw je, na een wachttijd van 26 weken, pensioen op in de Basisregeling. Als je 52 weken pensioen hebt opgebouwd in de Basisregeling, ga je automatisch naar de Plusregeling.

Basisregeling

De volledige kosten/ inleg hiervan worden door DEP WORKS (je werkgever) betaald en jij hoeft hier geen bijdrage aan te leveren. Op je salarisstrook staat geen vermelding van StiPP pensioen want DEP WORKS wordt direct door StiPP gefactureerd. Na je 26ste week word je ingeschreven door DEP WORKS bij StiPP. Van StiPP ontvang je daarna de bevestiging.

Plusregeling

De kosten/ inleg worden deel door DEP WORKS betaald en deels door jezelf. Jaarlijks worden deze percentages bepaald en zijn makkelijk terug te vinden via de website van StiPP. Op je salarisstrook staat de inhouding vermeld zodat je weet wat je eigenbijdrage is. Verder communicatie krijg je van StiPP of via je DigiD waar je altijd een overzicht hebt van alle pensioenen die je hebt opgebouwd.

Een handig overzicht om in één oogopslag te zien hoe de StiPP pensioenregeling is opgebouwd vind je aan de hand van onderstaand figuur.

Support / Contact

Handige links voor meer informatie over StiPP en als je meer vragen hebt over zaken als pensioenuitkering, partnerpensioen, nabestaandenpensioen, oversluiten van pensioen of een pensioen begrippenlijst vind je via www.stipppensioen.nl en www.abu.nl. Heb je nog aanvullende vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op: digitaloffice@depworks.nl of 020-6360500. 

Beleidsverklaring Veiligheids- en Gezondheidsbeleid

DEP WORKS is een flexibele en betrouwbare partner in al haar activiteiten in de markt. Het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten gebeurt vanuit een breed maatschappelijk bewustzijn waarin duurzaamheid, openheid, transparantie, ethiek en integriteit de basis vormen van onze normen en waarden.
DEP WORKS streeft ernaar om verantwoord en respectvol om te gaan met mens, milieu en maatschappij, met daarbij als minimale norm het naleven van nationale en Europese wetgeving.

Als bedrijf staan wij voor de volgende uitgangspunten:
Veiligheid en Gezondheid Veiligheid en Gezondheid (VG) zijn onze hoofdprioriteit.

Onze stelregels zijn de volgende:

• Voorkomen van persoonlijk letsel;
• Voortdurende zorg voor Veiligheid en Gezondheid;
• Goede afstemming tussen de vraag van inleners en capaciteiten van uitzendkrachten;
• Optimale overdracht van gemaakte afspraken aan onze uitzendkrachten;
• Permanente verbetering van onze Veiligheids- en Gezondheidsprestaties.
Wij stellen ons tot doel een duurzame VG-cultuur te creëren samen met onze opdrachtgevers door onder andere aandacht te geven aan leiderschap, gedrag, gevaaridentificatie, risicobeheersing en risicomanagement.

Milieu

Wij zijn met onze activiteiten doorlopend alert op het voorkomen van schade aan het milieu. Wij maken zorgvuldig gebruik van papier, energie, water, grondstoffen en hulpmiddelen.

Kwaliteit en Klantgerichtheid

Onze goede reputatie wordt bepaald door de kwaliteit van ons werk en de manier waarop we dit uitvoeren. Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever/ inlener met betrekking tot kwaliteit, Arbo- en milieuzorg, specificaties, prijs en levertijd van onze diensten. Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een overeenstemming met de opdrachtgever wordt gestreefd. Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteit, Arbo- en milieuzorg.

Zakelijke Integriteit en Transparantie

Te allen tijde doen wij zaken in openheid met inachtneming van integriteit, eerlijkheid en redelijkheid binnen de grenzen van commerciële vertrouwelijkheid. Daarnaast geloven wij als bedrijf in het belang van vertrouwen, openheid, teamwork, professionaliteit en trots zijn op wat wij doen. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij professioneel, gezamenlijk en eerlijk werken, binnen en buiten de onderneming. Onze medewerkers bepalen immers hoe wij onze klanten, leveranciers en de onderlinge samenwerking waarderen. Wij doen geen zaken met partijen als dat leidt tot overtreding of omzeiling van wet- en regelgeving.
DEP WORKS Bouw & project support – Beleidsverklaring 2016 Flexibiliteit Wij zijn een modern dynamisch bedrijf dat in nauwe samenspraak met onze relaties flexibel inspeelt op veranderingen in de maatschappij en samenleving. Wij hebben een open relatie en kijken continu naar verdere verbetering.

Werkomstandigheden

Ons uitgangspunt is dat mensen, zonder daarbij onderscheid te maken, waardevol zijn en dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich persoonlijk te ontwikkelen. Wij voeren een rechtvaardig en sociaal beleid, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden waarbij het investeren in mensen centraal staat en zien erop toe dat de juiste persoon op de juiste plek werkt. Wij creëren een werkomgeving waarin wij verschillende culturen respecteren, een ieder gelijkwaardig behandelen en waarin collegialiteit en mensgerichtheid centraal staan. Wij discrimineren niet, ook niet op basis van leeftijd, etnische en/of sociale achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur, politiek of godsdienst.

Samenwerken

Wij maken gebruik van aanwezige capaciteit, kennis en middelen, zowel extern als intern. Ons uitgangspunt is het projectmatig samenwerken met onze partners. Op deze manier levert een project een bijdrage op die verder gaat dan alleen het financiële resultaat.
Interne en Externe Controles Wij zijn wij in bezit van de volgende certificaten: NEN 4400-1, ABU en VCU. Wij conformeren ons aan onafhankelijke interne en externe controles om de effectieve werking en naleving van onze gedragscodes en procedures te toetsen. De rapporten van de interne VCU audits worden door de directie besproken en beoordeeld. Wij werken voortdurend aan verbetering van onze prestaties.


Namens de directie van DEP WORKS BV

Marco de Pagter – Directeur
Amsterdam , 1 januari 2019