020 - 636 0500 info@depworks.nl

DEP WORKS is een flexibele en betrouwbare partner in al haar activiteiten in de markt. Het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten gebeurt vanuit een breed maatschappelijk bewustzijn waarin duurzaamheid, openheid, transparantie, ethiek en integriteit de basis vormen van onze normen en waarden.
DEP WORKS streeft ernaar om verantwoord en respectvol om te gaan met mens, milieu en maatschappij, met daarbij als minimale norm het naleven van nationale en Europese wetgeving.

Als bedrijf staan wij voor de volgende uitgangspunten:
Veiligheid en Gezondheid Veiligheid en Gezondheid (VG) zijn onze hoofdprioriteit.

Onze stelregels zijn de volgende:

• Voorkomen van persoonlijk letsel;
• Voortdurende zorg voor Veiligheid en Gezondheid;
• Goede afstemming tussen de vraag van inleners en capaciteiten van uitzendkrachten;
• Optimale overdracht van gemaakte afspraken aan onze uitzendkrachten;
• Permanente verbetering van onze Veiligheids- en Gezondheidsprestaties.
Wij stellen ons tot doel een duurzame VG-cultuur te creëren samen met onze opdrachtgevers door onder andere aandacht te geven aan leiderschap, gedrag, gevaaridentificatie, risicobeheersing en risicomanagement.

Milieu

Wij zijn met onze activiteiten doorlopend alert op het voorkomen van schade aan het milieu. Wij maken zorgvuldig gebruik van papier, energie, water, grondstoffen en hulpmiddelen.

Kwaliteit en Klantgerichtheid

Onze goede reputatie wordt bepaald door de kwaliteit van ons werk en de manier waarop we dit uitvoeren. Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever/ inlener met betrekking tot kwaliteit, Arbo- en milieuzorg, specificaties, prijs en levertijd van onze diensten. Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een overeenstemming met de opdrachtgever wordt gestreefd. Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteit, Arbo- en milieuzorg.

Zakelijke Integriteit en Transparantie

Te allen tijde doen wij zaken in openheid met inachtneming van integriteit, eerlijkheid en redelijkheid binnen de grenzen van commerciële vertrouwelijkheid. Daarnaast geloven wij als bedrijf in het belang van vertrouwen, openheid, teamwork, professionaliteit en trots zijn op wat wij doen. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij professioneel, gezamenlijk en eerlijk werken, binnen en buiten de onderneming. Onze medewerkers bepalen immers hoe wij onze klanten, leveranciers en de onderlinge samenwerking waarderen. Wij doen geen zaken met partijen als dat leidt tot overtreding of omzeiling van wet- en regelgeving.
DEP WORKS Bouw & project support – Beleidsverklaring 2016 Flexibiliteit Wij zijn een modern dynamisch bedrijf dat in nauwe samenspraak met onze relaties flexibel inspeelt op veranderingen in de maatschappij en samenleving. Wij hebben een open relatie en kijken continu naar verdere verbetering.

Werkomstandigheden

Ons uitgangspunt is dat mensen, zonder daarbij onderscheid te maken, waardevol zijn en dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich persoonlijk te ontwikkelen. Wij voeren een rechtvaardig en sociaal beleid, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden waarbij het investeren in mensen centraal staat en zien erop toe dat de juiste persoon op de juiste plek werkt. Wij creëren een werkomgeving waarin wij verschillende culturen respecteren, een ieder gelijkwaardig behandelen en waarin collegialiteit en mensgerichtheid centraal staan. Wij discrimineren niet, ook niet op basis van leeftijd, etnische en/of sociale achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur, politiek of godsdienst.

Samenwerken

Wij maken gebruik van aanwezige capaciteit, kennis en middelen, zowel extern als intern. Ons uitgangspunt is het projectmatig samenwerken met onze partners. Op deze manier levert een project een bijdrage op die verder gaat dan alleen het financiële resultaat.
Interne en Externe Controles Wij zijn wij in bezit van de volgende certificaten: NEN 4400-1, ABU en VCU. Wij conformeren ons aan onafhankelijke interne en externe controles om de effectieve werking en naleving van onze gedragscodes en procedures te toetsen. De rapporten van de interne VCU audits worden door de directie besproken en beoordeeld. Wij werken voortdurend aan verbetering van onze prestaties.


Namens de directie van DEP WORKS BV

Marco de Pagter – Directeur
Amsterdam , 1 januari 2019