020 - 636 0500 info@depworks.nl

OVER ONS

 
DEP WORKS is een professioneel en no-nonsense bureau op het gebied van de inzet van vast- en tijdelijk personeel in de bouw. Een organisatie waar service, dienstverlening en een persoonlijke benadering centraal staan. Dagelijks zijn medewerkers op vaste-, zelfstandige-, uitzend- en detacheringsbasis via DEP WORKS actief op nieuwbouw-, renovatie-, restauratie- en infraprojecten door Nederland.
 
Wensen en ambities van kandidaten staan altijd centraal en daarmee ook een perfecte aansluiting tussen de wensen van een kandidaat en die van een opdrachtgever. Wij zijn tijdens het werving & selectieproces  altijd een persoonlijke, betrokken en professionele sparringpartner. Maar ook daarna hechten wij veel waarde aan de kwaliteit en de service van onze dienstverlening.
 
Kwaliteit uit zich ook in het op orde hebben van de backoffice en de dagelijkse processen. Ruggengraat daarvan is het door DEP WORKS zelf ontwikkelde online backoffice systeem ‘DEP WORKS Digital Office’. DEP WORKS is geregistreerd bij de SNA (Stichting Normering Arbeid), NEN 4400-1 gecertificeerd, lid van branchevereniging ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), VCU gecertificeerd (Veiligheid Uitzendorganisaties), biedt de mogelijkheid om betalingen te doen via haar G-Rekening en heeft altijd 3-maandelijkse WKA-verklaringen van de Belastingdienst beschikbaar.
 

Arienne Mulckhuijse – Salesmanager
06 5310 0102
arienne@depworks.nl
LinkedIn Arienne
 

Melissa Riecker – Accountmanager
06 5779 0185
melissa@depworks.nl
LinkedIn Melissa
 

Marco de Pagter – Directeur F&A
06 4323 0995
marco@depworks.nl
LinkedIn Marco

Algemene Voorwaarden

 

General Terms and
Conditions (ENG)

Artikel 1 Algemeen 

1.1
DEP WORKS, handelend onder de naam DEP WORKS B.V., is een dienstverlener op het gebied van arbeidsbemiddeling van vast en flexibel personeel. DEP WORKS biedt diensten aan als werving & selectie van vast personeel en flexibele diensten als uitzenden, detacheren en interim trajecten. 

1.2
DEP WORKS is gevestigd aan de Hullenbergweg 413 – unit 6.10, Gebouw “Het Warenhuis”, 1101 CS te Amsterdam. 

Artikel 2 Definities 

2.1
Een kandidaat is een door DEP WORKS geselecteerde persoon welke bij een werving & selectieopdracht wordt aangeboden bij een opdrachtgever, of een medewerker van DEP WORKS die voor een flexibele opdracht in wordt gezet als medewerker bij een opdrachtgever teneinde onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten. 

2.2
Een Interim kandidaat is iedere natuurlijke of rechtspersoon die door DEP WORKS wordt voorgedragen om een bepaald project uit te [doen] voeren binnen de onderneming van een derde, c.q. iedere natuurlijke of rechtspersoon die door tussenkomst van DEP WORKS zo een project uitvoert of doet uitvoeren. 

2.3
Een opdrachtgever is een rechtspersoon voor wie DEP WORKS zich inspant om een kandidaat te werven en te selecteren voor een vaste positie, of onder wiens leiding en toezicht een medewerker van DEP WORKS tijdelijk en flexibel ingezet wordt. 

2.4
Een werving & selectie opdracht [vast] is een opdracht waarbij DEP WORKS een kandidaat werft en selecteert en mondeling of schriftelijk bij een opdrachtgever introduceert ten behoeve van een vaste aanstelling bij deze opdrachtgever. Van een succesvolle vervulling van zo een opdracht is sprake indien en wanneer een door DEP WORKS bij de opdrachtgever voorgestelde kandidaat bij deze opdrachtgever in dienst treedt. Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectie opdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door DEP WORKS aan de opdrachtgever voorgestelde kandidaat binnen zes maanden na die introductie in dienst treedt bij de opdrachtgever. 

2.5
Een uitzend-, detachering- of interim opdracht [flexibel] is een opdracht waarbij DEP WORKS een kandidaat flexibel inzet bij een opdrachtgever in het kader van een opdracht. 

Artikel 3 Toepasselijkheid 

3.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen DEP WORKS en opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien. 

3.2
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van DEP WORKS schriftelijk zijn bevestigd. 

3.3
De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever mochten worden gebruikt, of waarnaar door de opdrachtgever mocht worden verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 4 Vrijblijvendheid offertes en totstandkoming van opdrachten 

4.1
Alle offertes en kostenopgaven van DEP WORKS zijn geheel vrijblijvend. 

4.2
Een opdracht tussen DEP WORKS en opdrachtgever komt eerst tot stand nadat DEP WORKS de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de besproken opdracht.

Artikel 5 Aansprakelijkheid [vast] 

5.1
DEP WORKS is gehouden om zich in het kader van een opdracht in te spannen om geschikte kandidaten te werven, te selecteren en voor te stellen aan haar opdrachtgever. 

5.2
Bij een werving & selectieopdracht is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de beslissing om met een door DEP WORKS geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aan te gaan, alsmede voor de inhoud van deze arbeidsovereenkomst, de beloning en de arbeidsomstandigheden. 

5.3
Bij een werving & selectie opdracht dient de opdrachtgever zichzelf van de geschiktheid van de kandidaat te overtuigen alvorens een door DEP WORKS geïntroduceerde kandidaat in dienst te nemen. 

5.4
Bij een werving & selectie opdracht aanvaardt DEP WORKS op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor tekortkomingen van en/of schade veroorzaakt door een kandidaat die door DEP WORKS is aangedragen. 

5.5
Bij een werving & selectieopdracht is DEP WORKS uit al haar verplichting ontslagen nadat een kandidaat een aanbod heeft geaccepteerd. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid [flexibel] 

6.1
De opdrachtgever verstrekt DEP WORKS voor aanvang van de opdracht een accurate omschrijving van de functie, de functie-eisen, de werktijden, de arbeidsduur, de werkzaamheden, de arbeidsplaats en de arbeidsomstandigheden. 

6.2
De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd en de overeengekomen duur wordt omschreven in de opdrachtbevestiging. 

6.3
DEP WORKS is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. 

6.4
DEP WORKS is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en verliezen toegebracht aan de opdrachtgever, aan derden dan wel aan de kandidaat zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de kandidaat. 

6.5
DEP WORKS is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een verbintenis die door een kandidaat is aangegaan met of die voor hem is aangegaan jegens de opdrachtgever of een derde, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde. 

6.6
De opdrachtgever die enige verplichting uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding aan DEP WORKS van alle daaruit voortvloeiende schade en kosten [inclusief de kosten van rechtsbijstand], zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, en hij dient DEP WORKS zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat DEP WORKS eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. 

Artikel 7 Leiding en toezicht [flexibel] 

7.1
De werkzaamheden vinden plaats onder algehele verantwoordelijkheid, leiding en toezicht van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de kandidaat bij de uitoefening van de leiding gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe deze ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is. 

7.2
Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van DEP WORKS niet toegestaan de kandidaat op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’. Dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. DEP WORKS – Algemene Voorwaarden  

Artikel 8 Arbeidsomstandigheden [flexibel] 

8.1
De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever is jegens de kandidaat en DEP WORKS verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen. 

Artikel 9 Honoraria 

9.1
Opdrachtgever is voor de door DEP WORKS te verrichtten werkzaamheden een vergoeding in de vorm van een honorarium bij een werving & selectie opdracht of een uurtarief bij uitzend, detachering en interim opdrachten verschuldigd, zoals omschreven in de opdrachtbevestiging. 

9.2
Bij een werving & selectie opdracht wordt onder het begrip “bruto all-in” jaarsalaris, het bruto jaarsalaris op basis van 40 uur inclusief 8% vakantiegeld en een eventuele 13e maand verstaan. 

9.3
Bij een uitzend-, detachering- of interim opdracht wordt onder het uurtarief het door de opdrachtgever ter zake van de inzet van de kandidaat aan DEP WORKS verschuldigde tarief per gewerkt uur exclusief reiskostenvergoeding en exclusief BTW verstaan. 

Artikel 10 Facturering en betaling 

10.1
Bij een werving & selectie opdracht wordt het honorarium aan de opdrachtgever gefactureerd na ondertekening van de arbeidsovereenkomst door de door DEP WORKS geselecteerde kandidaat. 

10.2
Bij een uitzend, detachering of interim opdracht wordt een uurtarief aan de opdrachtgever gefactureerd vermenigvuldigd met het daadwerkelijk aantal door de kandidaat gewerkte uren tijdens deze opdracht. 

10.3
De opdrachtgever is, bij een uitzend, detachering of interim opdracht gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de urenstaten vermelde gegevens van de kandidaat correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de kandidaat, het aantal gewerkte uren, overuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het tarief is verschuldigd, eventuele toeslagen en werkelijk gemaakte onkosten. 

10.4
Bij een uitzend, detachering of interim opdracht geschiet de tijdverantwoording, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde urenstaten. De opdrachtgever staat in voor de tekeningbevoegdheid van zijn personeel en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor ondertekening van de urenstaten en de hieraan gerelateerde facturering. 

10.5
Alle betalingen dienen te geschieden op een door DEP WORKS aan te wijzen rekening. 

10.6
De betalingstermijn van de door DEP WORKS verzonden facturen bedraagt 31 dagen na factuurdatum. 

10.7
Bij gebreke van de volledige betaling binnen de gestelde termijn van 31 dagen is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereiste is.

10.8
Indien een factuur niet binnen deze periode van 21 dagen is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en rente verschuldigd. Deze rente bedraagt twee procent van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarnaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de contractuele rente, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever aan DEP WORKS de werkelijke [buiten]gerechtelijke] incassokosten te vergoeden, voor zover deze dit bedrag te boven mochten gaan. 

10.9
Uitsluitend betalingen aan DEP WORKS werken bevrijdend. Betaling aan een kandidaat is onverbindend en kan nimmer grond opleveren voor schulddeling of schuldvergelijking. 

Artikel 11 Duur en beëindiging 

11.1
Een flexibele uitzend, detachering of interim opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de opdracht, behoudens het hierna voor opzegging bepaalde. Verlenging van de opdracht is mogelijk, in welk geval de opdracht wordt voortgezet onder de voorwaarden, zoals vastgelegd in de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald. 

11.2
In afwijking van het in lid 1 van dit artikel bepaalde, kan DEP WORKS een opdracht met onmiddellijke ingang zonder opgaaf van redenen beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan de opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend, indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd, indien conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op roerende en/of onroerende zaken van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in haar verplichtingen uit hoofde van de opdracht of indien de flexibel door DEP WORKS bij de opdrachtgever ingezette kandidaat overlijdt. 

11.3.
Ingeval van opzegging van de opdracht door DEP WORKS, zal DEP WORKS jegens de opdrachtgever niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 

Artikel 12 Opschorting [flexibel] 

12.1
De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de kandidaat tijdelijk, geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek. 

12.2
Indien de opdrachtgever zonder dat er sprake is van overmacht tijdelijk geen werk heeft voor de kandidaat of de kandidaat niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan DEP WORKS het tarief te voldoen over het laatstelijk of gebruikelijke aantal uren. 

Artikel 13 Verhindering en uitdiensttreding [flexibel] 

13.1
Ingeval van verhindering, ziekte of ongeval van de uitzendkracht, gedetacheerde, zelfstandige (zzp) of interim kandidaat zal de opdrachtgever DEP WORKS hiervan terstond in kennis stellen teneinde DEP WORKS in staat te stellen passende maatregelen te treffen. 

13.2
Ingeval de uitzend, gedetacheerde, zelfstandige (zzp) of interim kandidaat niet blijkt te voldoen aan de vereisten van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever DEP WORKS hiervan terstond telefonisch in kennis stellen en dit vervolgens binnen één dag schriftelijk bevestigen. De opdrachtgever zal in geen geval de betalingen voor de uitzend-, detacherings- of interim kandidaat aan DEP WORKS staken. DEP WORKS – Algemene Voorwaarden 

13.3
DEP WORKS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang dan ook die de opdrachtgever lijdt wegens verhindering, ziekte of ongeval van de uitzendkracht, gedetacheerde, zelfstandige (zzp) of interim kandidaat. 

13.4
Indien de uitzendkracht, gedetacheerde, zelfstandige (zzp) of interim kandidaat bij zijn/haar werkgever uit dienst treedt, heeft DEP WORKS een inspanningsverplichting om voor de contractperiode binnen een redelijke termijn een gelijkwaardige kandidaat voor te dragen ter vervanging. 

Artikel 14 Geheimhouding 

14.1
Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van een door DEP WORKS voorgestelde kandidaat zonder schriftelijke toestemming van DEP WORKS aan een derde bekend te maken. 

14.2
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een kandidaat of van DEP WORKS is het niet toegestaan referenties van een kandidaten na te trekken. 

14.3
Bij een overtreding van het bepaalde in dit artikel is de opdrachtgever aan DEP WORKS een direct opeisbare schadevergoeding per overtreding verschuldigd van € 5.000,- exclusief BTW. 

Artikel 15 Overname [flexibel] 

15.1
Bij uitzenden, detacheren, tussenkomst (zzp) of interim opdrachten is het zonder schriftelijke toestemming van de directie van DEP WORKS de opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om een door DEP WORKS ingezette kandidaat over te nemen [d.w.z. buiten DEP WORKS om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten]. 

15.2
De opdrachtgever die overgaat tot overname zoals in het vorige lid bedoelde, is aan DEP WORKS per overtreding een schade vergoeding verschuldigd van € 10.000,- exclusief BTW. 

15.3
Voorts is het een opdrachtgever of daaraan gelieerde organisatie niet toegestaan om, zonder schriftelijke toestemming van de directie van DEP WORKS, met een kandidaat die in de laatste 6 maanden door DEP WORKS in het kader van een [beoogde] opdracht aan de opdrachtgever is voorgesteld, een arbeidsverhouding aan te gaan, d.w.z. buiten DEP WORKS om in dienst te nemen of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden te laten verrichten. 

15.4
De opdrachtgever die binnen de in het vorige lid bedoelde periode overgaat tot het aangaan van een arbeidsverhouding zoals in het vorige lid omschreven, is aan DEP WORKS een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van € 10.000,- exclusief BTW. 

Artikel 16 Dienstbetrekking kandidaat 

16.1
Het is kandidaat (uitzendkracht, gedetacheerde, zelfstandige (zzp) of interim kandidaat) niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DEP WORKS een dienstbetrekking met Opdrachtgever aan te gaan binnen een periode van zes maanden na de laatst gewerkte dag bij Opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie. Dat wil zeggen dat het de kandidaat er niet toe is gestaan om een dienstbetrekking met Opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie aan te gaan, of op een daarmee vergelijkbare wijze, al of niet via derden, werkzaamheden voor Opdrachtgever of een daaraan gelieerde organisatie te verrichten. 

16.2
De Werknemer die een dienstbetrekking aangaat zoals hiermee bedoeld, is aan DEP WORKS per overtreding een schade vergoeding verschuldigd van € 10.000,-. DEP WORKS – Algemene Voorwaarden 

Artikel 17 Garantieregeling [vast] 

17.
1 Indien een door DEP WORKS bemiddelde kandidaat bij een werving & selectie opdracht binnen de wettelijke proeftijd niet meer bij de opdrachtgever in dienst is zal DEP WORKS, mits de opdrachtgever aan al haar verplichtingen aan DEP WORKS heeft voldaan eenmalig naar beste vermogen een nieuwe kandidaat trachten te werven en te selecteren voor dezelfde functie waarin de eerste kandidaat bij de opdrachtgever werkzaam is geweest. 

17.2
Indien een door DEP WORKS in het kader van deze garantieregeling voorgestelde kandidaat bij de opdrachtgever in dienst treedt of indien de opdrachtgever in de garantieperiode de functie zelf [al of niet via derden] heeft ingevuld, is DEP WORKS van haar verplichtingen uit hoofde van dit garantieartikel gekweten. 

Artikel 18 Rechtskeuze en geschillen 

18.1
De overeenkomst alsmede de opdracht, de aanvraag en de offerte van DEP WORKS worden volledig beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt te allen tijde nadrukkelijk uitgesloten, behoudens in het geval van schriftelijk expliciet overeengekomen afwijkingen. 

Artikel 19 Slotbepaling en depot 

19.1
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

19.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn per januari 2017 opgenomen in depot bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

ABU, SNA, NEN 4400-1

 

ABU-lid

DEP WORKS is lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). Uitzendondernemingen die zijn aangesloten bij de ABU ondergaan regelmatig een audit uitgevoerd door onafhankelijke instanties. Gekeken wordt hierbij naar het correct toepassen van de inlenersbeloning, het afdragen van sociale premies en belastingen, het volgen van de juiste cao-afspraken, het doen van juiste betalingen, het gebruiken van de voorgeschreven overeenkomsten, etc.

ABU Certificaat – 2024

 


 

SNA-Keurmerk

Het SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid) is het keurmerk voor de uitzendsector en is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener wordt beperkt. Indien gebruik wordt gemaakt van een uitzendonderneming met het SNA-keurmerk zoals DEP WORKS, is er onder voorwaarden sprake van fiscale vrijwaring. DEP WORKS wordt tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

SNA certificaat & verklaring registratie juni 2024

 


 

NEN 4400-1

De norm NEN 4400 beschrijft aan welke eisen DEP WORKS als uitzendonderneming moet voldoen om aantoonbaar haar ‘verplichtingen uit arbeid’ na te leven. Het gaat daarbij met name om juiste aangifte en afdracht van loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies, het uitvoeren van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland (tegengaan van illegaliteit), en loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. DEP WORKS wordt tweemaal per jaar geïnspecteerd door een geaccrediteerde inspectie-instelling.

NEN 4400-1 – bevestiging 06-2023

 


 

Overige documenten

Overige documenten en certificaten waaronder een G-rekening overeenkomst, het sfU-lidmaatschap en anderen documenten van DEP WORKS kunt u opvragen via:

digitaloffice@depworks.nl