020 - 636 0500 info@depworks.nl

AVG

 

DEP WORKS Recruitment: Een goed privacy verhaal

Privacy is een grondrecht van ons allemaal. DEP WORKS zorgt ervoor dat zij een goed privacy verhaal heeft. Niet alleen omdat de wet dat van DEP WORKS vraagt, maar vooral omdat DEP WORKS vindt dat medewerkers en relaties deze bescherming van DEP WORKS altijd moeten krijgen.

DEP WORKS is verantwoordelijk voor correcte verwerking van persoonsgegevens. DEP WORKS gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens welke zij ontvangt van sollicitanten, medewerkers en flexkrachten (uitzenden, detacheren, interim en vast) zoals dit in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt voorgeschreven. DEP WORKS heeft een Verwerkingsregister AVG opgesteld. Een register van de verwerking van persoonsgegevens dat op ieder moment aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan worden verstrekt.

DEP WORKS legt afspraken die gemaakt worden tussen DEP WORKS en haar dienstverleners zoals accountant, host en producent van bijvoorbeeld software applicaties vast in Verwerkingsovereenkomsten. DEP WORKS zorgt er voor dat haar medewerkers de nieuwe regels kennen en brengt de procedures en processen binnen de organisatie doorlopend in lijn met de AVG.

De regels van de AVG hebben invloed op de procedures en processen bij DEP WORKS. Daarom leggen wij ook graag uit wat DEP WORKS en haar medewerkers wel en niet mogen delen over haar flexibel inzetbare medewerkers.

Welke informatie mag DEP WORKS Recruitment delen?

Aan opdrachtgevers mag DEP WORKS alleen persoons gegevens verstrekken wanneer daarvoor een grondslag bestaat volgens de Wet en de AVG.

Bij het voorstellen van een kandidaat zijn dit alleen persoonsgegevens die nodig zijn om te bepalen of de kandidaat bij de vacature past. Bijvoorbeeld de naam en bepaalde gegevens zoals werkervaring en behaalde diploma’s. Een pasfoto verstrekt DEP WORKS alleen wanneer de kandidaat deze aan DEP WORKS ter beschikking heeft gesteld en toestemming aan DEP WORKS heeft gegeven om deze te delen.

Bij een plaatsing ontvangt de opdrachtgever van DEP WORKS onder meer volledige contactgegevens van de kandidaat, inclusief telefoonnummer en e-mailadres. DEP WORKS mag geen kopie verstrekken van het identiteitsbewijs. Alleen bij plaatsing van een vreemdeling, zoals gedefinieerd in de Wet Arbeid Vreemdelingen (artikel 15), geeft DEP WORKS een kopie van het identiteitsbewijs en aanvullend benodigde informatie. In dat geval is de opdrachtgever namelijk wettelijk verplicht om een kopie van het identiteitsbewijs in de administratie te bewaren.

Wanneer een door DEP WORKS tijdelijk ingezette medewerker ziek wordt, informeert DEP WORKS de opdrachtgever wanneer hij of zij weer kan beginnen en overleggen wij met de opdrachtgever over de vervanging. Gezondheidsgegevens zoals aandoeningen en de aard of oorzaak van het verzuim, mag DEP WORKS (op enkele uitzonderingen na) niet verwerken. Als er sprake is van een beperking waarmee in de werksituatie rekening moet worden gehouden, dan hoort de opdrachtgever dat wel van DEP WORKS.

Vragen over de AVG?
Neem dan gerust contact op met Marco de Pagter. Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen DEP WORKS.
Dit kan via marco@depworks.nl of via 020 – 636 0500 / 06 – 4323 0995.

StiPP pensioen

 

Pensioenregeling DEP WORKS

In deze brochure zetten wij informatie over de pensioenregeling die DEP WORKS Recruitment biedt kort, helder en duidelijk op een rijtje.
DEP WORKS is aangesloten bij de Algemene Bond voor Uitzendbureaus (ABU) en werkt daarom volgens de algemeen verbindend verklaarde ABU cao. In de ABU cao vind je alle vragen omtrent je rechten en plichten als uitzendkracht in de verschillende fasen. In de ABU cao wordt ook ruimschoots informatie gegeven over de pensioen regeling voor uitzendkrachten, genaamd Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP). StiPP regelt de pensioenregeling voor de flexbranche.

Pensioenregeling bij StiPP

De pensioenregeling bij StiPP is een beschikbare premieregeling. Dat betekent dat je individueel een pensioenkapitaal opbouwt. Er wordt elke maand geld op jou pensioenrekening gestort. Dit geld wordt belegd. Het ingelegde geld en het beleggingsrendement vormen samen jou pensioenkapitaal. Als je met pensioen gaat kan je met het pensioenkapitaal een levenslange pensioenuitkering kopen. De hoogte van jou pensioen is dus afhankelijk van hoeveel geld er wordt ingelegd, het behaalde beleggingsrendement en de kosten voor de aankoop van de pensioenuitkering.

Basis- en plusregeling

StiPP heeft twee pensioenregelingen: een Basis- en Plusregeling. Eerst bouw je, na een wachttijd van 26 weken, pensioen op in de Basisregeling. Als je 52 weken pensioen hebt opgebouwd in de Basisregeling, ga je automatisch naar de Plusregeling.

Basisregeling

De volledige kosten/ inleg hiervan worden door DEP WORKS (je werkgever) betaald en jij hoeft hier geen bijdrage aan te leveren. Op je salarisstrook staat geen vermelding van StiPP pensioen want DEP WORKS wordt direct door StiPP gefactureerd. Na je 26ste week word je ingeschreven door DEP WORKS bij StiPP. Van StiPP ontvang je daarna de bevestiging.

Plusregeling

De kosten/ inleg worden deel door DEP WORKS betaald en deels door jezelf. Jaarlijks worden deze percentages bepaald en zijn makkelijk terug te vinden via de website van StiPP. Op je salarisstrook staat de inhouding vermeld zodat je weet wat je eigenbijdrage is. Verder communicatie krijg je van StiPP of via je DigiD waar je altijd een overzicht hebt van alle pensioenen die je hebt opgebouwd.

Een handig overzicht om in één oogopslag te zien hoe de StiPP pensioenregeling is opgebouwd vind je aan de hand van onderstaand figuur.

Support / Contact

Handige links voor meer informatie over StiPP en als je meer vragen hebt over zaken als pensioenuitkering, partnerpensioen, nabestaandenpensioen, oversluiten van pensioen of een pensioen begrippenlijst vind je via www.stipppensioen.nl en www.abu.nl. Heb je nog aanvullende vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op: digitaloffice@depworks.nl of 020-6360500. 

Beleidsverklaring Veiligheids- en Gezondheidsbeleid

DEP WORKS is een flexibele en betrouwbare partner in al haar activiteiten in de markt. Het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten gebeurt vanuit een breed maatschappelijk bewustzijn waarin duurzaamheid, openheid, transparantie, ethiek en integriteit de basis vormen van onze normen en waarden.
DEP WORKS streeft ernaar om verantwoord en respectvol om te gaan met mens, milieu en maatschappij, met daarbij als minimale norm het naleven van nationale en Europese wetgeving.

Als bedrijf staan wij voor de volgende uitgangspunten:
Veiligheid en Gezondheid Veiligheid en Gezondheid (VG) zijn onze hoofdprioriteit.

Onze stelregels zijn de volgende:

• Voorkomen van persoonlijk letsel;
• Voortdurende zorg voor Veiligheid en Gezondheid;
• Goede afstemming tussen de vraag van inleners en capaciteiten van uitzendkrachten;
• Optimale overdracht van gemaakte afspraken aan onze uitzendkrachten;
• Permanente verbetering van onze Veiligheids- en Gezondheidsprestaties.
Wij stellen ons tot doel een duurzame VG-cultuur te creëren samen met onze opdrachtgevers door onder andere aandacht te geven aan leiderschap, gedrag, gevaaridentificatie, risicobeheersing en risicomanagement.

Milieu

Wij zijn met onze activiteiten doorlopend alert op het voorkomen van schade aan het milieu. Wij maken zorgvuldig gebruik van papier, energie, water, grondstoffen en hulpmiddelen.

Kwaliteit en Klantgerichtheid

Onze goede reputatie wordt bepaald door de kwaliteit van ons werk en de manier waarop we dit uitvoeren. Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever/ inlener met betrekking tot kwaliteit, Arbo- en milieuzorg, specificaties, prijs en levertijd van onze diensten. Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een overeenstemming met de opdrachtgever wordt gestreefd. Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteit, Arbo- en milieuzorg.

Zakelijke Integriteit en Transparantie

Te allen tijde doen wij zaken in openheid met inachtneming van integriteit, eerlijkheid en redelijkheid binnen de grenzen van commerciële vertrouwelijkheid. Daarnaast geloven wij als bedrijf in het belang van vertrouwen, openheid, teamwork, professionaliteit en trots zijn op wat wij doen. Wij verwachten van onze medewerkers dat zij professioneel, gezamenlijk en eerlijk werken, binnen en buiten de onderneming. Onze medewerkers bepalen immers hoe wij onze klanten, leveranciers en de onderlinge samenwerking waarderen. Wij doen geen zaken met partijen als dat leidt tot overtreding of omzeiling van wet- en regelgeving.
DEP WORKS Bouw & project support – Beleidsverklaring 2016 Flexibiliteit Wij zijn een modern dynamisch bedrijf dat in nauwe samenspraak met onze relaties flexibel inspeelt op veranderingen in de maatschappij en samenleving. Wij hebben een open relatie en kijken continu naar verdere verbetering.

Werkomstandigheden

Ons uitgangspunt is dat mensen, zonder daarbij onderscheid te maken, waardevol zijn en dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich persoonlijk te ontwikkelen. Wij voeren een rechtvaardig en sociaal beleid, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden waarbij het investeren in mensen centraal staat en zien erop toe dat de juiste persoon op de juiste plek werkt. Wij creëren een werkomgeving waarin wij verschillende culturen respecteren, een ieder gelijkwaardig behandelen en waarin collegialiteit en mensgerichtheid centraal staan. Wij discrimineren niet, ook niet op basis van leeftijd, etnische en/of sociale achtergrond, geslacht, seksuele voorkeur, politiek of godsdienst.

Samenwerken

Wij maken gebruik van aanwezige capaciteit, kennis en middelen, zowel extern als intern. Ons uitgangspunt is het projectmatig samenwerken met onze partners. Op deze manier levert een project een bijdrage op die verder gaat dan alleen het financiële resultaat.
Interne en Externe Controles Wij zijn wij in bezit van de volgende certificaten: NEN 4400-1, ABU en VCU. Wij conformeren ons aan onafhankelijke interne en externe controles om de effectieve werking en naleving van onze gedragscodes en procedures te toetsen. De rapporten van de interne VCU audits worden door de directie besproken en beoordeeld. Wij werken voortdurend aan verbetering van onze prestaties.


Namens de directie van DEP WORKS BV

Marco de Pagter – Directeur
Amsterdam , 1 januari 2019

DEP WORKS Payroll Plus


Werkgeverschap uitbesteden aan DEP WORKS Payroll Plus betekent dat u geen juridisch werkgeverschap meer heeft en dat u zich dus ook geen zorgen meer hoeft te maken over dit deel van uw personeelsadministratie. Voor de medewerkers werkzaam via DEP WORKS Payroll Plus betekent dit dat zij persoonlijke aandacht, goede service en een maatwerk dienstverlening aangeboden krijgen.

Wat is Payrolling?

Wilt u soepel kunnen meebewegen met veranderingen in de markt, binnen uw organisatie of op het gebied van wet- en regelgeving? Kies dan voor de Payroll Plus! Bekijk hieronder de mogelijkheden of neem contact met ons op via 020 636 0500. In de basis is payrolling het uitbesteden van administratieve en juridische aspecten van het werkgeverschap. Steeds meer werkgevers kiezen voor dit gemak. Met DEP WORKS Payroll Plus gaan wij verder!

Wat is DEP WORKS Payroll Plus?

Veel payroll bedrijven schenken aandacht aan de juridische en administratieve aspecten van payrollen, waarbij de aandacht en dienstverlening volledig gericht is op de opdrachtgever. Wij doen dit met DEP WORKS Payroll Plus ook, maar hierbij stemmen wij onze service en dienstverlening ook heel specifiek af op uw medewerkers. Deze voelen zich hierdoor serieus genomen, gehoord en begrepen bij deze juridische vorm van werkgevershap. Dat noemen wij ‘Plus’.

Hoe werkt het?

1.) Wij gaan met u in gesprek en inventariseren uw wensen.
2.) Wij geven u advies en stellen een offerte voor u op.
3.) Wij werken all-in tarieven per uur. Helder en duidelijk zonder verassingen.
4.) Bij akkoord benaderen wij uw medewerkers persoonlijk en informeren hen.
5.) Wij sluiten een arbeidsovereenkomst met hen af.
6.) Wij bieden u en uw medewerkers een 24/7 helpdesk + online dienstverlening.
7.) Wij verzorgen vanuit DEP WORKS Digital Office het geautomatiseerde online declaratieproces, de salarisadministratie en de salarisbetaling.
8.) Wij verzorgen de online administratie van gewerkte uren, reiskosten, verlof en nemen daarbij ook het ziekteverzuimbeheer van u over.

Wat is DEP WORKS Digital Office?

Om u nog beter van dienst te zijn, hebben wij onze dienstverlening gedigitaliseerd. Via DEP WORKS Digital Office (depworks.digitaloffice.nu) krijgt u eenvoudig inzicht in alle gegevens van uw payrollmedewerker(s), kunt u direct nieuwe medewerkers opgeven, facturen raadplegen en managementrapportages opvragen.
Uw payrollmedewerkers hebben uiteraard toegang tot een eigen account voor DEP WORKS Digital Office. Hierin kunnen ze gemakkelijk online uren- en reiskosten declareren en salarisgegevens inzien. Declaraties waarvan u als opdrachtgever via een geautomatiseerd proces per e-mail bericht krijgt en die u vervolgens online goed- of af kan keuren.
Uren- en reiskosten declaraties kunnen uw payrollmedewerker(s) indienen waar en wanneer zij dit willen. De module is zo ontwikkeld dat dit kan worden gedaan op de laptop, tablet of smartphone (app). Uw payrollmedewerker heeft 24/7 inzicht in declaraties en de status hiervan.

ABU, NEN en SNA

DEP WORKS is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA), is NEN 4400-1 gecertificeerd en is lid van de Algemene Bond voor Uitzendondernemingen (ABU) en heeft daarom veel kennis van bijvoorbeeld cao’s, de Wet Werk & Zekerheid, de Wet DBA, pensioenregelingen, (werkgevers)verzekeringen en vele andere belangrijke aspecten in huis.

Wat zijn de voordelen?

DEP WORKS Payroll Plus biedt vele voordelen. Ontzorgen, risicobeperking en flexibiliteit om er een paar te noemen. Maar DEP WORKS Payroll Plus is ook een hele prettige (juridische) werkgever voor uw personeel. U doet uw eigen werving en selectie, maar met behulp van DEP WORKS Payroll Plus worden u de contractuele en administratieve verplichtingen uit handen genomen.

Aangezien DEP WORKS aangesloten is bij de ABU, NEN gecertificeerd is en ingeschreven is in het register van de SNA, weet u ook dat uw medewerker krijgt waar hij of zij recht op heeft, namelijk een arbeidsovereenkomst met een beloningsregeling conform uw bedrijfsregeling/cao.
Naast de hierboven genoemde punten biedt het uitbesteden van het juridisch werkgeverschap via DEP WORKS Payroll Plus u nog meer voordelen zoals kostenbeheersing (heldere tarieven vooraf), binding van uw medewerkers (equal pay), en continuïteit (mogelijkheid van 6 payrollcontracten over een periode van 5,5 jaar).

Specialist binnen een breed aantal sectoren

DEP WORKS Payroll Plus is payroll specialist binnen een heel breed scala van sectoren als onderdeel van DEP WORKS Recruitment. Met DEP WORKS Digital Office bieden wij online beheer, overzicht en facturen. Een uitstekend verzuimbeleid en het willen zijn van (samen met u) de beste werkgever!

Support / Contact

Heeft u nog aanvullende vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op via 020 – 636 0500. Ontdek nu of DEP WORKS Payroll Plus ook iets voor uw onderneming is en vraag direct een offerte aan via digitaloffice@depworks.nl